ANKARA
0312 473 28 29
İSTANBUL
0216 576 54 01

LPG Sorumlu Müdür ve Görevleri LPG Oto Gaz İstasyonlarının Yapması gerekenler

Bu Yazı Bilgilendirme amaçlıdır LPG otogaz istasyonlarına yönelik herhangi bir danışmanlık faaliyetimiz yoktur. 

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI İÇİN LİSANS GEREKTİREN FAALİYETLER

 Lisanslar aşağıdaki başlıklar altında verilir: 
a) LPG Dağıtıcı Lisansı 
b) LPG Taşıma Lisansı 
c) LPG Depolama Lisansı 
d) LPG Otogaz Bayilik Lisansı 
e) LPG Tüpü İmalâtı Lisansı 
f) LPG Tüpü Muayenesi,Tamiri ve Bakımı Lisansı

LİSANS BAŞVURUSU 
LPG piyasasında faaliyet göstermek üzere lisans almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; Ek-1'de yer alan "Lisans Başvuru Dilekçesi" ve "Taahhütname" ile birlikte, Kurul kararıyla belirlenen "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları" uyarınca sunulması gereken belge ve bilgileri eksiksiz olarak ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur. Dilekçe ekleri, "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları", "Başvuru Dilekçesi Ekleri İçeriği" ne uygun olarak hazırlanır. Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi hâlinde, başvuru dosyasında ilgili faaliyete ilişkin eklere de yer verilir. 
Lisans almak üzere; 
a) Türkiye'de yerleşik, 
b) Ticaret veya sanayi siciline kayıtlı, 
c) Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi gerçek veya tüzel kişiler başvurabilir. Lisans başvurularında, yukarıda sayılanlara ek olarak lisans türlerine göre aşağıdaki şart ve nitelikler aranır: 
a) LPG Dağıtıcı Lisansı için; başvuru sahibi tüzel kişinin, LPG tesislerinin kurulmasında ve işletilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca istenen imar, toplum ve çevre, iş sağlığı, güvenlik, teknik düzenlemeler ve benzeri konularda bir sakınca bulunmadığını gösterir, tesisin kuruluş ve işletilmesine yönelik Otogaz istasyonu ruhsatı , izin ve belgeleri tamamlaması gerekir. Ayrıca, dağıtıcı lisansı başvuru sahiplerinin teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum tesisi ve LPG tüplerine sahip olması zorunludur. Faaliyetlerin icrasında fiziki varlıkların temini açısından taahhüt üzerinden işlem yapılamaz. 
b) LPG Otogaz Bayilik Lisansı için; dağıtıcılarla yapılmış bayilik sözleşmesi ve 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre verilmiş İşyeri Açma ve Çalışma LPG Otogaz İstasyon Ruhsatının bulunması zorunludur. 
c) LPG Taşıma Lisansı için; karayolu ile taşıma lisansı başvurularında en az bir taşıma aracının mülkiyetine sahip olunması veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş olması gereklidir. Ancak, boru hatları, demiryolu ve denizyolu ile yapılacak taşımalarda, ilgililerle kira veya hizmet sözleşmesi yapılmış olması hâlinde mülkiyet veya finansal kiralama koşulu aranmaz. LPG Taşıma lisansı başvurularında dağıtıcılarla yapılmış hizmet sözleşmesi Kuruma ibraz edilir. 
d) LPG Depolama Lisansı için; başvuru sahibi, teknik düzenlemelere uygun depolama tesislerinin kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip olduğunu ve dağıtıcılarla ya da kullanıcılarla yapılmış hizmet sözleşmesini Kuruma ibraz eder. LPG antrepo işleticileri de depolama lisansı almak zorundadırlar. LPG Otogaz Bayilik Lisansı başvuruları ile birlikte lisans bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge Kuruma sunulur. Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen onbeş iş günü içerisinde tamamlanır. Lisans başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti hâlinde, söz konusu aykırılıklarının onbeş iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde başvuru kapsamında sunulan belgelerin iade edileceği başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu süre içerisinde de aykırılıklar giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.

LİSANS BAŞVURULARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRMEYE ALINMASI 
Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen lisans başvurularının incelenmesi ve değerlendirmeye alınabilmesi için, Kurumca başvuru sahiplerine yazılı bildirimde bulunulur ve belirlenen lisans alma bedelinin yüzde birinin, bildirim tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde Kurum hesabına yatırılması istenir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde başvurunun reddedilmiş sayılacağı yapılan bildirimde yer alır. Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen LPG Taşıma Lisansı, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı başvurularında ise, lisans alma bedelinin tamamının yatırılması istenir. Lisans bedelinin yatırıldığına dair belgenin ibrazını takiben lisans başvurusu Kurumca inceleme ve değerlendirmeye alınır. Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen LPG Otogaz Bayilik Lisansı başvuruları doğrudan inceleme ve değerlendirmeye alınır. Lisans başvurusunun inceleme ve değerlendirmeye alınması, lisans almaya hak kazanıldığı anlamını taşımaz.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME 
Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmede tüm lisanslar açısından ilgili mevzuatta öngörülen amaçlara uygunluk göz önünde bulundurulur. İnceleme ve değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için, başvuru sahibinden, lisans kapsamındaki faaliyetler ile ilgili ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiyi temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRMENİN SONUÇLANDIRILMASI 
Lisans başvurularına ilişkin talepler, Kuruma yapılan yazılı başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve ilgiliye sonucu tebliğ edilir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeye ilişkin rapor Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan LPG Dağıtıcı Lisansı, LPG Depolama Lisansı ve LPG Tüpü İmalatı Lisansı başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilere yapılacak tebligatla, lisans alma bedelinin kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesi ve varsa Kurulun uygun bulma kararı kapsamında öngörülen diğer yükümlülüklerin üç ay içerisinde yerine getirilmesi hâlinde lisansının verileceği yazılı olarak bildirilir. LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı ve LPG Taşıma Lisanslarının verilmesi ile başvuruların reddi işlemleri Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır. Mücbir sebepler dışında, öngörülen süre içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde lisans başvurusu reddedilmiş sayılır. Yükümlülüklerini yerine getiren gerçek veya tüzel kişiye Kurul kararı ile lisans verilir. LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahibinin adı/ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmi Gazete'de ilân edilir.

LİSANSLARDA ASGARÎ OLARAK YER ALACAK HUSUSLAR 
Lisanslarda asgarî olarak; 
a) Lisans sahibinin adı veya unvanı, 
b) Lisans kapsamında, varsa alt başlık ve kategori, 
c) Lisans kapsamındaki faaliyetlerin niteliği, 
d) Yürürlük tarihi ve lisans süresi, 
e) Tesisin türü, coğrafi konumu, teknoloji ve üretim/dolum miktarlarına ilişkin bilgiler, 
f) Lisansa ve/veya lisans kapsamındaki tesis veya tesislere özgü hükümler, 
g) Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların tazmini hususu, 
h) Eşit durumdaki alıcılara (kategorilere) eşit hak ve yükümlülük tanınması, farklı şartlar uygulamamasına dair hükümler, 
i) Lisansın iptaline, sona ermesine, süre uzatımına ve lisans tadiline ilişkin hükümler, 
j) Kurul tarafından lisansa derç edilmesi uygun görülen diğer hükümler, yer alır.

LİSANSLARIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 
Lisanslar, lisansta belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve lisans sahibinin lisans kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.

LİSANS SÜRELERİ 
Lisanslar, faaliyetin niteliğine göre Kurul tarafından 49 yılı aşmamak kaydıyla verilir. Lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler lisans süresince geçerlidir.

LPG DAĞITICI LİSANSI 
LPG DAĞITICI LİSANSI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEBİLECEK FAALİYETLER 
LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri piyasada; 
a) LPG ithalatı ve ihracatı, 
b) Kendi mülkiyetlerindeki veya sözleşmelerle oluşturacakları bayilerinin istasyonlarına otogaz LPG dağıtımı, 
c) Sözleşme yaptıkları kullanıcılara dökme LPG satış ve ikmali, 
d) Tüplü LPG dağıtım ve pazarlaması ile iştigal edebilir. 
Bu faaliyetler dışında LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmesi koşuluyla, ayrıca lisans almaksızın taşıma, dolum ve depolama faaliyetlerinde bulunabilirler. LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, bir adet LPG dolum ve depolama tesisine sahip ise sadece tesisinin bulunduğu il ile komşu illerde otogaz dağıtım faaliyeti yapabilir. LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, başka LPG dağıtıcılarının bayilerine dağıtım yapamazlar. Ancak, dağıtıcılar, faaliyeti geçici olarak durdurulan dağıtıcıların bayilerine, faaliyetin durdurulduğu süre ile sınırlı olmak kaydıyla LPG satışı yapabilirler. Tüplü LPG'nin kullanıcılara teslimi dağıtıcılar ve bunların tüplü LPG bayileri vasıtasıyla yapılır. Akaryakıt dağıtıcı lisansı sahipleri, Kanuna göre alacakları lisans kapsamında, LPG piyasa faaliyetlerinde bulunabilir. Aynı şekilde LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre alacakları lisanslar kapsamında, petrol piyasası faaliyetlerinde bulunabilir. LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, birbirleri arasında toptan LPG ticareti yapabilir.

LPG DAĞITICI LİSANSI SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri; 
a) Teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum tesisi ve LPG tüplerine sahip olmak, 
b) LPG taşıma faaliyetini teknik düzenlemelere, ilgili ve diğer mevzuata uygun yapmak, 
c) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği Ulusal Petrol Stok Mükellefiyeti kapsamında dağıtıcıların birbiri arasındaki satışlar hariç yurt içi satışları için ikmal edilen günlük ortalama LPG miktarının asgarî yirmi katını depolarında bulundurmak, 
d) Teknik düzenlemelere uygun ürünü piyasaya sunmak, 
e) Kullanıcılara ve otogaz bayilerine teslim ettikleri LPG'nin, farklı amaçlarla kullanılması hâlinde Kuruma bildirmek ve ikmali durdurmak, 
f) Başka dağıtıcıların bayilerine satış ve ikmal yapmamak, dolum anlaşması yaptığı dağıtıcılara ait LPG tüpleri hariç olmak üzere, diğer dağıtıcıların marka ve amblemini taşıyan boş veya dolu LPG tüplerini tesislerinde, ikmal araçlarında bulundurmamak ve bu tüpler ile bayilerine ikmal yapmamak, 
g) Tescilli markası altında yapılan faaliyetlere ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin biçimde yapmak, 
h) Piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatları, erişilebilir dünya serbest piyasalarındaki fiyat oluşumunu dikkate alarak, tavan fiyatlar olarak hazırlamak ve Kuruma bildirmek, 
i) Bayilik sözleşmeleri, Kanunda öngörülen sürede yenilenemez ise, sözleşme süresinin bitimine kadar bayinin ikmal ihtiyacını karşılamak, 
j) Durumu ilgili ve/veya diğer mevzuata uygun olmayan gerçek veya tüzel kişilerle bayilik sözleşmesi yapmamak, 
k) Kapanan otogaz bayilerini kapanma gerekçeleri ile birlikte bir ay içersinde Kurum'a bildirmek ile yükümlüdür.

LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, otogaz LPG faaliyeti yaparken; 
a) Bayilik sözleşmesi yaptıkları kendi tescilli markası ve amblemini taşıyan otogaz istasyonlarına LPG ikmali yapmak, başka LPG dağıtıcılarının otogaz bayilerine LPG ikmali yapmamak, 
b) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli LPG ruhsatı, izin ve belgeleri almamış olan istasyonlara LPG ikmali yapmamak, 
c) ) Otogaz istasyonlarına tüplü ve dökme LPG ikmali yapmamak, 
d) Kendi işlettiği istasyonlarda sübvansiyon ve bayi istasyonlarından farklı uygulama yapmamak, 
e) Otogaz istasyonlarına LPG ikmalini, mülkiyeti veya tasarrufu altında tescilli markasını, unvanını ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yapmak, 
f) Otogaz istasyonlarını gözlemlemek ve otogaz istasyonlarının teknik düzenlemelere ve bakımlarına ilişkin bilgileri içeren sonuç raporlarını yıllık bazda Kuruma bildirmek, 
g) Otogaz faaliyetine başlayabilmek için öncelikle bu Yönetmelikle belirlenen kriterleri sağlayarak tüplü LPG faaliyetini başlatmak ve en az bir dolum ve depolama tesisini işletmeye almak ile yükümlüdür.

LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, dökme LPG faaliyeti yaparken; 
a) Sadece sözleşme yaptıkları kullanıcılara dökme LPG ikmali yapmak, 
b) LPG ikmali yaptıkları sözleşmeli kullanıcıların, dağıtıcı veya kullanıcı tarafından kurulmuş, dökme LPG tesis ve tesisatlarının ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, periyodik kontrolleri yapmak, teknik düzenlemelere uygun olmayan tesislere LPG ikmali yapmamak, 
c) LPG ikmalini, mülkiyetinde veya tasarrufu altında tescilli markasını, unvanını ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yapmak, 
d) Kullanıcının dökme LPG tesislerini yürürlükteki teknik düzenlemelere uygun olarak kurmak, bu işlem esnasında uzman personel kullanmak ve bu esnada oluşan zarar ve ziyanı tazmin etmek, 
e) Kullanıcıları, dökme LPG kullanımı ve tesisin işletilmesi konusunda bilgilendirmek, 
f) Kullanıcıların arıza, kontrol ve bakım taleplerini zamanında yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ile yükümlüdür.

LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, tüplü LPG faaliyeti yaparken; 
a) Gerekli Otogaz istasyonu LPG ruhsatları haiz teknik düzenlemelere uygun tesisler kurmak ve işletme faaliyetlerinde bulunmak, tesisleri ve yürütülen faaliyetleri ile ilgili olarak bir risk değerlendirmesi yaparak gerçekleşmesi hâlinde işyerinin tamamını ve çevreyi olumsuz etkileyebilecek durumları tespit ederek yapılacak eylemleri, uyulacak kuralları ve alınması gerekli tedbirleri belirleyen bir acil müdahale plânı hazırlamak ve bu plânı bulunduğu yerin en büyük mülkî amirine bildirmek, 
b) Dolum tesislerinde sadece kendi tescilli markası ve amblemini taşıyan n LPG tüplerinin dolumunu yapmak, dolum anlaşması olan firmaların tüplerini anlaşma şartları uyarınca doldurmak, başka dağıtıcıların tüplü bayilerine dağıtım yapmamak, 
c) Bayilerinin tüplü LPG ihtiyaçlarını zamanında ve aksatmadan karşılamak için gerekli her türlü tedbiri almak, 
d) Tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerinin teknik düzenlemelerde belirtilen periyodik muayenelerini yapabilecek üniteleri kurmak, periyodik muayeneler dışında kalan tamir, ısıl işlem, kumlama, temizleme ve metal kaplama gibi diğer ana işlemleri yapabilecek üniteleri kurmak ya da bu işlemleri yapabilecek yeterlilikteki yerlerle sözleşme yapmak, 
e) LPG tüplerinin dolum öncesi, dolum sırası ve dolum sonrası kontrol işlemlerini yapmak, 
f) Teknik düzenlemelere uygun olmayan, periyodik muayenesi yapılmayan, paslı, şişkin, ezik, kesik, boyasız, çatlak, yangın hasarlı ve benzeri tüplere dolum yapmamak, dolum için getirilen tüpleri dolum yapmadan önce teknik düzenlemelere göre kontrolden geçirmek, tamir ve bakım işlemlerini yapmak veya yaptırmak mümkün değilse imha etmek, 
g) Bayileri eğitmek ve tüketicileri bilgilendirmek ile yükümlüdür.

Tüplü LPG'nin kullanıcılara teslimi, dağıtıcılar ve/veya bunların tüplü LPG bayileri vasıtasıyla yapılır. LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, yıllık pazarlama projeksiyonları yapmak ve ayrıntıları ile birlikte her yıl şubat ayı içinde Kuruma vermekle yükümlüdür. Dağıtıcılar her yıl, üçer aylık dönemlerde projeksiyonlarının gerçekleşme değerlemesini yaparak ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında Kuruma verir ve projeksiyonlarında oluşan yüzde ondan fazla artış ve eksiliş nedenlerini açıklarlar. Dağıtıcılar, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen "Bayilik" ve "Fizibilite" tanımlarına uygun şekilde sözleşmeyle bayilikler oluşturur. LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, Kanun gereğince yapılması gereken zorunlu sigortaları yapmak ve faaliyet konusuna göre hizmet içi eğitimlerin verilmesini sağlamakla yükümlüdürler.

LPG TAŞIMA LİSANSI 
LPG Taşıma Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler 
LPG Taşıma Lisansı sahipleri piyasada, teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun, boru hatları dahil olmak üzere Türkiye sınırları veya Türk karasuları içerisinde LPG taşıma araçları ile taşıma hizmeti verilmesiyle iştigal edebilirler. 
LPG Taşıma Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri 
LPG Taşıma Lisansı sahipleri faaliyetlerini teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.

LPG DEPOLAMA LİSANSI 
LPG Depolama Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler 
LPG Depolama Lisansı sahipleri piyasada, LPG dağıtıcılarının veya kullanıcılarının stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip bulundukları ve teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun depoların işletilmesi ile iştigal edebilir. 
LPG Depolama Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri 
LPG Depolama Lisans sahipleri; teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun olarak LPG'nin depolanmasını sağlamak ve depoların işletmesini yapmakla yükümlüdür.

LPG OTOGAZ BAYİLİK LİSANSI 
LPG Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler 
LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri piyasada, dağıtıcılar ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler ve dağıtıcıdan temin ettikleri LPG'nin kullanıcılara satışı faaliyetinde bulunurlar. Bayiler, teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata göre kurdukları otogaz istasyonlarını lisans alarak işletmeye başlar. 
LPG Otogaz bayileri, bayisi oldukları LPG dağıtıcısının lisansının iptal edilmesi hâlinde, sözleşmenin feshini beklemeksizin lisans sahibi başka bir dağıtıcı ile sözleşme imzalayabilirler. 
LPG Otogaz bayileri, bayisi oldukları dağıtıcının faaliyetinin geçici olarak durdurulması hâlinde ise, dağıtıcının yeniden faaliyete geçmesini beklemeksizin, faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre ile sınırlı olmak ve Kuruma bilgi vermek kaydıyla lisans sahibi başka bir dağıtıcıdan LPG temin edebilirler. 
LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri 
LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri, 
a) ) Otogaz LPG'nin kullanım amacını ve niteliğini değiştirmemek, 
b) Otogaz istasyonlarında LPG ile çalışan araçlara otogaz LPG ikmali yapmak, 
c) Tek bir dağıtıcı ile sözleşme yapmak ve istasyonunda sadece sözleşmeli olduğu dağıtım şirketince ikmal edilen LPG'yi satmak, diğer dağıtıcılardan LPG ikmali yapmamak ve temin etmemek, 
d) Anlaşma yaptıkları dağıtıcının tescilli markası ve amblemini istasyonunda görülebilecek bir yere koymak, 
e) Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmamak, 
f) Sözleşme süresinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde eski dağıtıcı ile ilgili tüm belirtileri kaldırmak ve sözleşme yapılan yeni dağıtıcının tescilli markası ve amblemini istasyonda görülebilecek bir yere koymak, 
g) Yeniden satış amacı ile hiç bir şekilde LPG satışı yapmamak, 
h) İstasyonları için gerekli teknik düzenlemelere uygun, kamu kurum ve kuruluşlarından ruhsat, izin ve belgeleri almak, zorunlu sigortaları yapmak, elemanları eğitmek, istasyonunda sorumlu müdür bulundurmak ile yükümlüdürler.

Otogaz istasyonları ve depolama tanklarının, dispenserlerinin, pompa ve aksamlarının, idarî binalarının; metro hatlarına, okullara, camilere, hastanelere, çocuk parklarına ve kamu kullanımının yoğun olduğu tesislere, doğal gaz reglaj, depolama tankları ve baz istasyonları gibi yanıcı parlayıcı özellik arz eden depo ve tesislere, akaryakıt dispenserlerine olan mesafelerinin teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun olması, kendi mülkiyeti veya kullanma hakkına sahip olduğu alan içinde sağlanması zorunludur. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında bulunan otogaz istasyonlarının depolama tankları teknik düzenlemelere uygun olarak yerleştirilir. Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market gibi tesislerin dışında lokanta, ticarî ve sosyal amaçlı tesisler kurulması, kamu can ve mal güvenliği açısından konulmuş kriterleri ihlâl edemez.

LPG TÜPÜ İMALÂTI LİSANSI

LPG Tüpü İmalâtı Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler 
LPG Tüpü İmalâtı Lisansı sahipleri piyasada; teknik düzenlemelere uygun tüp imalât faaliyeti ile iştigal edebilir. 
Lisans sahipleri ayrıca lisans almaksızın lisanslarına işlenmesi kaydıyla LPG tüpünün muayenesi, tamiri ve bakımı işlemlerini yapabilir.

LPG Tüpü İmalâtı Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri 
LPG Tüpü İmalâtı Lisansı sahipleri, 
a) LPG'nin piyasaya arzı işleminde kullanılacak tüplerin imalâtını teknik düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirmekle, 
b) Muayene, tamir ve bakım faaliyetinde bulunacaksa teknik düzenlemelere uymakla, 
c) İmalâtta görev alan elemanlarına ilgili mevzuatta ve teknik düzenlemelerde istenilen gerekli eğitim ve sertifikaları aldırmakla yükümlüdür.

LPG TÜPÜ MUAYENESİ, TAMİRİ VE BAKIMI LİSANSI 
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler 
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı sahipleri piyasada ilgili ve diğer mevzuata, standartlara ve teknik düzenlemelere uygun tüp muayene, tamir ve bakım faaliyeti ile iştigal edebilir. 
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri 
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisans sahipleri, 
a) LPG'nin piyasaya arzı işleminde kullanılacak tüplerin muayene, tamir ve bakımını teknik düzenlemelere uygun olarak yapmakla, 
b) Muayene, tamir ve bakım faaliyetinde görev alan elemanlarına ilgili teknik düzenlemelerde istenilen gerekli eğitim ve sertifikaları aldırmakla yükümlüdür.


STANDARTLAR VE SİGORTA 
Standartlar 
Piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tüm tesislerin tasarım, yapım ve montajı, test ve kontrolü, işletmeye alma ve işletilmesi, bakımı, onarımı ve tesislerde asgarî emniyetin sağlanması ile ilgili olarak; öncelikle TS, EN standartlarına bu standartların mevcut olmaması hâlinde ise TSE tarafından kabul gören uluslararası standartlara uyulması zorunludur. 
Sigorta 
Madde 39 - Tüm lisans sahipleri, faaliyetlerinin üçüncü kişiler nezdinde oluşturabileceği bedeni ve maddi zarar veya ziyanları tazmin etmek için gerekli malî sorumluluklara ilişkin zorunlu sigortaları yaptırmakla yükümlüdür. LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahipleri, tesislerini ve LPG'yi tüm risklere karşı sigortalamakla yükümlüdür. LPG piyasasında faaliyet gösteren tesislerin tüm risk sigortasına esas sigorta bedeli, arazi edinim giderleri hariç olmak üzere tesisin kayıtlı net aktif değerinden düşük, risk ödemelerinde tanınabilecek muafiyet ise sigorta değerinin yüzde birinden yüksek olamaz. Üçüncü şahıslara malî sorumluluk sigortalarında muafiyet uygulanmaz. Sigorta yükümlülükleri ile sigortanın asgarî teminatı, azamî muafiyeti ve sigorta bedellerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından çıkarılacak tebliğlerle düzenlenir.

SÜRESİNDE ÖDENMEYEN MALÎ YÜKÜMLÜLÜKLER VE GECİKME ZAMLARI 
Süresinde ödenmeyen malî yükümlülükler ve gecikme zamları hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanarak ilgili vergi daireleri aracılığı ile tahsili sağlanır.

LPG Sorumlu müdür çalıştırma zorunluluğu 
Dolum tesisi ve otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. 
Sorumlu müdürler, ikamet ettikleri il ve komşu olan iller sınırları içerisinde en fazla beş otogaz istasyonunda görev alabilirler. 
Dolum tesislerinde görev alacak sorumlu müdürler, başka bir dolum tesisi veya otogaz istasyonunda görev alamazlar.

LPG Sorumlu müdür olacak kişilerde aranacak şartlar 
LPG Sorumlu müdür olacak kişilerde; 
a) Makine, kimya, çevre ve petrol mühendisliği dallarından birinin eğitimini almış olmak, 
b) LPG Sorumlu müdür belgesi sahibi olmak, 
c) Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engeli bulunmamak, şartları aranır.

LPG Sorumlu müdürlerin yükümlülükleri 
LPG Sorumlu müdürler; 
a) Dolum tesisi veya otogaz istasyonunun ilgili mevzuata uygun olarak emniyetli ve hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde çalışmasını sağlamak, 
b) Personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek organizasyon şemasını oluşturmak, 
c) Personelin periyodik olarak eğitimini sağlamak, 
d) Dolum tesisi veya otogaz istasyonunda güvenlik ve diğer uyarıcı levhaların asılmasını sağlamak, 
e) Otogaz istasyonunda LPG tüpü dolumu ve satışı yaptırmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmamak, 
f) Dolum tesisinde dağıtıcının veya dağıtıcı ile aralarında dolum anlaşması bulunan diğer dağıtıcı veya dağıtıcıların amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun LPG tüpleri dışında kalan tüplere dolum yapılmasına izin vermemek, 
g) Kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak, 
h) Dolum tesisi veya otogaz istasyonunda bulunan makine ve teçhizatın bakımlarının, kalibrasyon işlemlerinin, katodik ve elektrik koruma testlerinin düzenli aralıklar ile zamanında ve doğru olarak yaptırılmasını sağlamak, 
ı) Yasal düzenlemeleri, teknolojik gelişmeleri, piyasa faaliyetlerini takip etmek, dolum tesisi veya otogaz istasyonu sahiplerini ve diğer personeli gerek yazılı, gerekse sözlü olarak bilgilendirerek koordinasyonu sağlamak, 
j) Görevi ile ilgili bilgi, belge ve kayıtları düzenlemek ve muhafaza edilmesini sağlamak, ile yükümlüdür.

LPG Sorumlu müdürlük görevinin sona ermesi 
LPG Sorumlu müdürlerin; 
a) Dolum tesisi veya otogaz istasyonlarındaki görevlerinden ayrılmaları ya da görev değişikliği, 
b) Süresi dolan sorumlu müdür belgelerini yenilememeleri, 
c) İş akitlerinin feshi, 
d) Görevlerini yerine getirecek sağlık koşullarını kaybetmeleri, 
e) Sorumlu müdür belgelerinin iptal edilmesi, 
f) Tehlikeli eylem ve/veya kötüniyet kapsamında bulunan faaliyetler içerisinde yer almaları, 
g) Beş adetten fazla otogaz istasyonunda çalıştıklarının tespiti, hallerinde görevleri sona erer.

LPG SORUMLU MÜDÜR’ÜN GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİLERİ 
a) Otogaz istasyonunun ilgili mevzuata uygun olarak emniyetli ve hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde çalışmasını sağlamak, 
b) Personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek organizasyon şemasını oluşturmak, 
c) Personelin periyodik olarak eğitimini sağlamak, 
d) Otogaz istasyonunda güvenlik ve diğer uyarıcı levhaların asılmasını sağlamak, 
e) Otogaz istasyonunda LPG tüpü dolumu ve satışı yaptırmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmamak, 
f) Kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak, 
g) Otogaz istasyonunda bulunan makine ve teçhizatın bakımlarının, kalibrasyon işlemlerinin, katodik ve elektrik koruma testlerinin düzenli aralıklar ile zamanında ve doğru olarak yaptırılmasını sağlamak, 
h) Yasal düzenlemeleri, teknolojik gelişmeleri, piyasa faaliyetlerini takip etmek, otogaz istasyonu sahiplerini ve diğer personeli gerek yazılı, gerekse sözlü olarak bilgilendirerek koordinasyonu sağlamak, 
i) Görevi ile ilgili bilgi, belge ve kayıtları düzenlemek ve muhafaza edilmesini sağlamak ile yükümlüdür. 
j) Sorumlu müdür, bağımsız çalışma ilkesi gereğince bu sözleşme hükümlerini yerine getirirken hiçbir şekilde engellenemez. 
k) İşyeri ve çalışanların yaşamı ile ilgili yakın tehlike oluşması durumunda, işin geçici olarak durdurulmasını sağlar. 
l) LPG Sorumlu müdür işyerinin ve çalışanların güvenliğini tehdit edici durumların tespitinde gerekli önlemlerin ve eksikliklerin giderilmesini işverenden ister. İşverenin eksiklikleri belirlenen sürede gidermemesi durumunda sorumlu müdürün haklı fesih hakkı doğar ve durumunu kayıtlı olduğu Oda’ya ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bildirir.